Thursday, January 2, 2014

Thirupputkuzhi Margazhi Amavasai Uthsavam

ஜனவரி 1, 2014- அமாவாசை . திருப்புட்குழி தனூர் மாத சேவை - ஸ்ரீ மரகதவல்லி தாயார் ஸ்ரீ விஜயராகவன் சேவையுடன் சேவையுடன் இனிதே ஆரம்பம்
Sri Maragathavalli Thayar Sri Vijayaragavan Thiruvadigale saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :
Sri Srinivasa Maha Gurave Nama :


January 1st - Wednesday - Margazhi Amavasai Uthsavam - Thirupputkuzhi
Sri Maragathavalli Thayar Sri Vijayaragavan Asthanam
Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam
Dasan
Musaravakkam VN Kesavabashyam Vn


Sri Viswakshenar, Sri Nammalwar, Sri Ramanujar & Sri Manvala Mamunigal

Sri Maragathavalli Thayar Sametha Sri Vijayaragavan - Margazhi Amavasai Uthsavam

Sri Vijayaragavan - Thirupputkuzhi
Sri Kaliyan

Sri Maragathavalli Thayar - Thirupputkuzhi


0 comments:

Post a Comment