Monday, January 13, 2014

Sri Perarulalan Rathnangi Sevai - Vaikunda Ekadasi (2014)

Sri Perundevi Thayar Sametha Sri Perarulalan Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :
Sri Srinivasa Maha gurave Nama :

Sri Perarulalan Rathnangi Sevai - Perumal Kovil Vaikunda Ekadasi

Photo Courtesy : Sri TV Venkatakrishnan Swamy

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam

Dasan
Kesavabashyam VN
 

Sri PerarulalanImayor Thalaiva


Sri Manavala Mamunigal Mariyathai


Sriman Nathamunigal Mariyathai


Sri Varadharajan


Sri Devaperumal

Sri Nammalwarukku Deva perumal Ethir Sevai


Kadaisi Mariyathai


Sri Vedanthachar MariyathaiSri Nammazwarukku Mariyathai

 

0 comments:

Post a Comment