Thursday, January 2, 2014

Kanchi Sri Perarulalan Sannathi Pagal Pathu Uthsavam - Day1

Sri Perundevi Thayar Sri Perarulalan Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :
Sri Srinivasa Mahagurave Nama :

Kanchi Sri Perarulalan Sannathi Pagal Pathu Uthsavam - Day1

AzhwArgal vAzhi aruLichcheyal vAzhi
thAzhvAdhumil kuravar thAm vAzhi – yEzhpArum
uyya avargaL uraiththavaigaL thAm vAzhi
seyyamaRai thannudanE sErndhu

poigayAr boodhathAr pEyAr pugazhmazhisai
ayyan aruLmARan sEralarkOn – thuyyabhatta
nAthan anbar thAL thooLi naRpANan naRkaliyan
eedhivar thorRRath thadaivAmingu

AzhwArgal yERRam aruLichcheyal yERRam
thAzhvAdhum indRiyavai thAmvaLarththOr – yEzhpArum
uyya avargaL sei vyAkkiyaigaL uLLadhellAm
vaiyam aRiya pagarvOm vAindhu

AzhwArgalayum aruLichcheyalgaLaiyum
thAzhvA ninaippavargaL thAm naragil – veezhvArgaL
endRu ninaiththu nenjE eppozhudhum nee avar pAl
sendRaNugak koosith thiri

theRuL uRRa AzhwArgaL seermai aRivArAr
aruLichcheyalai aRivArAr – aruL peRRa
nAthamuni mudhalAna nam desikarai allal
pEdhai manamE undO pEsu

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam


Thanks to Kesavabashyam Vn swami.

0 comments:

Post a Comment