Wednesday, January 9, 2013

Thiruputkuzhi Adhyayana Uthsavam

Sri Maragathavalli Thayar Sametha Sri Vijayaraghava Perumal Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavara Munaye Nama :

Thiruputkuzhi Adhyayana Uthsavam

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam

photos by Kesavabashyam Vnsri manavala mamunigal

Parangusa , Paragala (Left ) Yathiraja Jeer
 
sri ramanujar

sri nammalwar

sri kaliyan

Sri Sadagopanukku Mariyathai
 Arulicheyal Goshti

0 comments:

Post a Comment