Friday, March 22, 2013

Sri Himavad Gopala Swamy Brahma Rathothsavam April 2013


Sri Himavad Gopala Swamy Brahma Rathothsavam April 2013

Temple website

The ‘Brahma Rathothsava’ of Sri Himavad Gopala Swamy
is set to be celebrated this April from 02-04-2013 to 08-04-2013.
Sri Himavad Gopalaswamy Hill-Temple is located in Chamarajanagara District, Gundlupete Taluk,Karnataka.


a.) 02-04-2013-Tue – Saptami - Panchamirthabhisheka to perumal
Adivasara, Ankurarpana Garuda Prathishta Raksha bandhana

b.) 03-04-2013-Wed-Ashtami-Utsava, Pushpa Bali, Dhwajarohana
Bheritadana, yagashala

c.) 04-04-2013-Thu-Navami-Sriyavara Uthsava
Kashiyathra uthsava, Sambandha Malapurvaka Sri Rukmini Sathyabhama sametha Sri Himavad Gopalaswamy ‘Divya Kalyanothsava’

d.) 05-04-2013-Fri-Dashami-‘SRI HIMAVAD GOPALASWAMY BRAHMA RATHOTHSAVA’
Shanthyothsava

e.) 06-04-2013-Sat-Ekadashi-Uthsava Kainkaryam and Silver Garudothsavam
Dolothsava, Shayanotsava

f.) 07-04-2013-Sun- Dwadashi- Sandhana Lilothsavam, Avabritha Snana
Utsava, Phanimala Prabandha Seva, Purnahithi

g.) 08-04-2013-Mon-Trayodashi-Mahabhisheka, Mahamangalarathi, Dwadasharadhana, Pushpayaga, Dhwajaavarohana, Udhwasana, Prabandha Seva, Sethu Seva, Muka Bali

Gopalakrishna Bhattar -Sri Himavad Gopalaswamy Temple, Image Courtesy: Various websites]
Address: Sri Himavad Gopalaswamy Temple

Himavad Gopala Swamy Hill, Gundlupete Taluk, Chamarajanagar District, Kannegala- 571 111, Karnataka.
Mobile: Sri K.V Gopalakrishna Bhattar 094485 43361 / 096119 96099

Thanks to Sripuram Srikanth for sharing the invitation and wonderful photo of moolavar.

0 comments:

Post a Comment