Monday, August 25, 2014

Thirukadigai Sri Akkarakani Pavithrothsavam

Sri Amirthavalli Thayar Sametha Sri Yoga Narasimma Swamy Thiruvadigale Saranam
Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :
Sri Srinivasa Mahagurave Nama :
Thirukadigai Sri Akkarakani Pavithrothsavam
PC : Sri Kandigai Srivatsan Batter Swamy
Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam
Dasan (Kesavabashyam Vn)

0 comments:

Post a Comment