Friday, December 20, 2013

Sri Thirumangai Azhwar @ Yanai Vahanam - Thirunagari

Sri Kumuthavalli Nachiyar Sametha Sri Thirumangai Azwar Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama

Sri Thirumangai Mannan @ Yanai Vahanam

Photo Courtesy : Sri Venkata Krishnan Thirumalai Vinjamur swamy

Sri Azwar Emperumanar jeer Thiruvadigale Sarana

 Thanks to Kesavbashyam Vn swami for sharing the photos. 

0 comments:

Post a Comment