Wednesday, April 3, 2013

Thiruvali - Thirunagari Brahmothsavam

Sri Kumudhavalli Nachiyar Sametha Sri Thirumangai Mannan Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavaramunaye Nama :

Thirunagari uthsavam

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam 

Photos by Kesavabashyam Vn


Sri Kumudhavalli Nachiyar Sametha Sri Thirumangai Mannan
Sri Kumudhavalli Nachiyar Sametha Sri Thirumangai Mannan

Sri Perumal Rathnangi Sevai - 7th day
— at Thirunagari.
Sri Kaliyan Muththangi sevai

Sri Kumudhavalli Nachiyar & Sri Parakalan
— at Thirunagari.
Sri Thirumangai mannan — at Thirunagari.
Sri Thirumangai mannan thirumuga mandalam 
Sri Kumudhavalli Nachiyar
0 comments:

Post a Comment