Friday, February 1, 2013

Thai Paruvam Thirumanjanam

Sri Maragathavalli Thayar Sametha Sri Vijayaraghava Perumal Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama :
Srimath Varavara Munaye Nama :
Sri Srinivasa Maha gurave Nama :

Sri Vijayaraghava Perumal Thirumanjanam - Thiruputkuzhi

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam
photos shared by Kesavabhasyam Vn


0 comments:

Post a Comment