Sunday, June 28, 2015

Kanchi Sri Varadar Aani Garudan - PArathathva Nirnayam

Sri Perarulalan Sri Perundevi Thayar Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama:
Srimath varavaramunaye Nama:
Sri Srinivasa Mahagurave NAma:

Kanchi Sri Perarulalan Aani Garudan - Parathathva Nirnayam

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam0 comments:

Post a Comment